PENSION OTEVŘEN  – VAŘÍME PRO VÁS DENNĚ – /  TEL.OBJEDNÁVKY  604 199 911

Ubytovací řád Pensionu Věžka

dle § 2326 a násl.Občanského zákoníku, (zákon č. 89/2012Sb.v platném znění), dále jen „ubytovací řád“
Tento ubytovací řád je platný pro všechny ubytované hosty Pensionu Věžka, Uničovská 2149/99,78501 Šternberk.

Ubytovatel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host obsluze pensionu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Ubytovatel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu na recepci pensionu, kde obdrží platný doklad o ubytování. Platby fakturou jsou možné pouze po předchozí dohodě ( při e-mail rezervaci pobytu).

Ubytovatel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat od 14:00 hod nejpozději do 17:00 hodin. Do té do doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
Objednávky ubytování je možno provádět osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Host má právo užívat prostory vyhrazené k ubytování. Při nástupu obdrží klíč od pokoje, který je současně i klíčem od hlavních dveří chodby příslušného patra, na kterém se nachází jeho pokoj.
Host je povinen předejít ztrátě tohoto klíče, zabezpečit jeho odcizení, nezapůjčovat klíč osobám, které nejsou v pensionu ubytovány. Při ztrátě, nebo jiném zneužití klíče je host povinen zaplatit pensionu smluvní pokutu ve výši 1.000,-kč. Tímto není dotčeno právo pensionu domáhat se náhrady způsobené škody.

Host užívá pokoj na dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději v den svého odjezdu do 10:00 hodin. Do té doby musí pokoj uvolnit. Nedodrží-li host tuto lhůtu, může pension účtovat pobyt za následující den. V případě, že pension má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v pensionu přítomen,
vyhrazuje si pension právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval. Požádá-li host o prodloužení svého pobytu, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

V pokoji nesmí host přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací. Na pokoji nesmí host používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta / holící strojky, sušiče vlasů apod./.používaní např. vlastních varných konvic, spirál, přímotopů je přísně zakázáno. Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry a uzamknout dveře od pokoje i vstupní do chodby na příslušném patře pensionu. Z bezpečnostních důvodů se nesmí ponechat děti do 15-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách pensionu.

Host je povinen bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou v prostorách pensionu způsobil.
Host nesmí uvádět adresu jako místo podnikání, nesmí nosit zbraň a střelivo, nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, nesmí držet a vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky anebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem. Na pokojích a v prostorách pensionu je přísný zákaz kouření!

Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Případné stížnosti hostů přijímá vedení pensionu. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici výlučně společné prostory restaurace pensionu v přízemí. V případě delšího pobytu jsou se provádí průběžný denní úklid, kdy po týdnu jsou měněny ručníky a osušky. Při pobytu delším než 1 týden se kompletní úklid včetně provádí 1xtýdně.

Ubytování s domácími zvířaty není akceptováno. Při porušení bude účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-kč za každý započatý den. Host má práva na reklamaci, jestliže ubytování nebylo poskytnuto v dohodnutém rozsahu nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta musí být uplatněna ihned, aby mohla být odstraněna. 

Host má právo odstoupit od smlouvy o ubytování. Odstoupení od smlouvy se řídí stornovacími podmínkami – viz uvedeno níže. Pension má právo od této smlouvy odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené touto smlouvou, nebo v pensionu hrubě porušuje dobré mravy.
Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a doručuje se druhému z účastníků. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na pohledávky z této smlouvy vzniklé. V případě odstoupení od smlouvy o ubytování si pension vyhrazuje právo vyzvat hosta k opuštění pensionu.

 

Stornovací podmínky:
Zákazník má právo od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 150,-kč / os.
Při plném nebo částečném zrušení objednaných služeb z důvodu jiného než z vyšší moci, bude objednateli vyúčtován stornovací poplatek ve výši:
a) 25% z celkové ceny při zrušení služeb v době od 30. do 22.dnů před jejich počátkem.
b) 50% z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 21 dnů do 8 dnů před jejich počátkem.
c) 85% z celkové ceny, při zrušení objednaných služeb v době od 7-1 dne před jejich počátkem.
d) 100% z ceny objednaných služeb, pokud zákazník objednané služby nevyužije z vlastní vůle, ať již zcela nebo částečně.

V případě zrušené objednávky je provedeno vyúčtování do 21.dnů a vrácení úhrady po odečtení stornovacích poplatků. Provozovatel pensionu nepožaduje jednorázový stornovací poplatek 150,-kč za osobu v případě úmrtí v rodině, hospitalizace, živelné katastrofy, havárie apod. Tyto skutečnosti musí zákazník doložit příslušnými doklady nejpozději do 7.kalendářních dnů od výskytu
objektivního důvodu písemně na výše uvedenou adresu pensionu.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má pension právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 

Přejeme všem našim hostům příjemný pobyt a děkujeme za využití našich služeb.

www.pensionvezka.com, info@pensionvezka.com, 604 199 911, 585 012 262